Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I STOSOWANIA COOKIES

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej
https://sunandenergy.pl  jest Sun&energy Wojciech Wójciński z siedzibą przy ul. Przyszłość19A, Stanisławów Pierwszy, 05-126
, NIP: 8541637575, REGON: 811176889, adres poczty elektronicznej: sunandenerg@gmail.com dalej „Administrator”, będąca jednocześnie Usługodawcą.
2. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości jak również z wnioskami dotyczącymi woli skorzystania
z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt na adres sunandenerg@gmail.com
3. Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia
29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2016, poz. 922) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną
z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
4. Podejmujemy również działania w celu jak najszybszego uzyskania pełnej zgodności naszych
praktyk z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (RODO / GDPR).
5. Dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w
szczególności zapewniamy, że zbierane przez nas dane są:
1. przetwarzane zgodnie z prawem,
2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu
przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz
przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż
jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

2. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ PODSTAWA PRAWNA TYCH DZIAŁAŃ

1. Państwa dane osobowe przetwarzane są w dwóch celach:
1. udzielania odpowiedzi na Państwa zapytania kierowane przez formularz kontaktowy –
podstawą prawną tych działań jest zasada, która mówi, że przetwarzanie danych jest
dozwolone, jeżeli jest niezbędne do realizacji lub zawarcia umowy,
2. wysyłania ofert oraz innych treści marketingowych i promocyjnych – podstawą prawną tych
działań jest Państwa zgoda wyrażana pod formularzem kontaktowym.
2. Przetwarzamy następujący zakres Państwa danych:
1. adres e-mail,
2. numer telefonu,
3. ewentualne inne dane podane przez Państwa w treści zapytania przesłanego za pomocą
formularza kontaktowego.,
3. Nie jesteście Państwo profilowani, co oznacza, że Państwa dane nie są przetwarzane w
zautomatyzowany sposób w celu określenia (estymowania) Państwa potrzeb ani cech
osobowościowych. Nie zbieramy o Państwu dodatkowych informacji z innych źródeł.
4. Nie sprzedajemy danych osobowych, nie udostępniamy ich innym podmiotom. W szczególności
Państwa dane nie są przesyłane poza granice Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani nie są
przekazywane organizacjom międzynarodowym.

3. PRZECHOWYWANIE I USUWANIE DANYCH

1. Staramy się maksymalnie ograniczać okres przechowywania danych osobowych, które nie są już
wykorzystywane. Informujemy jednak, że sytuacja taka może mieć miejsce z przyczyn
operacyjnych oraz technologicznych. Mamy przez to na myśli czas potrzebny na podjęcie decyzji
o tym, czy dalszy kontakt jest wskazany jak również czas potrzebny na usunięcie danych z kopii
bezpieczeństwa.
2. Państwa dane przetwarzane do celu obsługi zapytania ofertowego będą u nas procesowane
przez okres trwania korespondencji, a następnie, w zależności od tego, jakie będą jej rezultaty,
zasilą bazę naszych klientów i będą dalej przetwarzane w celu realizacji umowy, albo zostaną
usunięte jeżeli nie zaistnieje możliwość nawiązania współpracy.
3. W przypadku czytelnego dla nas zamknięcia rozmów z Państwa strony, dane zostaną usunięte
niezwłocznie.
4. W przypadku braku odpowiedzi i niejasnej sytuacji, dane będą przechowywane przez okres 6
miesięcy od daty nadania ostatniej wiadomości.
5. Dane przetwarzane na podstawie zgody, a więc dane wykorzystywane do wysyłania informacji
marketingowych, będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody.

4. PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY, PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH
ORAZ ICH POPRAWIANIA, PRAWO DO PRZENIESIENIA DANYCH, PRAWO DO WNIESIENIA
SPRZECIWU WOBEC DALSZEGO PRZETWARZANIA ORAZ PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI DO
ORGANU NADZORCZEGO

1. Zawiadamiamy, że przetwarzamy Państwa dane w celach marketingowych na podstawie
Państwa dobrowolnej zgody. Zawiadamiamy, że zgoda ta może zostać cofnięta w dowolnym
momencie. Sugerujemy w tym celu przesłać nam wiadomość z tego samego adresu e-mail lub
numeru telefonu, na który otrzymujecie Państwo treści marketingowe. Wyłączną konsekwencją
cofnięcia zgody będzie fakt, że nie będziecie Państwo mogli dłużej otrzymywać od nas informacji
o naszej ofercie i innych treści marketingowych. Zawiadamiamy również, że cofnięcie zgody nie
wpływa na legalność przetwarzania przez nas danych, które dokonało się przed tym cofnięciem.
2. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
3. Jeżeli znaleźliście się Państwo w szczególnej sytuacji, która sprawia, że dalsze przetwarzanie
przez nas Państwa danych zagraża Państwa prywatności, możecie zawiadomić nas o tym fakcie
i wezwać do zaprzestania lub ograniczenia przetwarzania.
4. Wszystkie powyższe sprawy prosimy kierować na adres sunandenerg@gmail.com
5. Zawiadamiamy, że przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego. Obecnie jest nim Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Przepisy
krajowe, których wejście w życie jest wymuszone zmianą prawa na poziomie europejskim
(RODO) określą szczegółowo, kto będzie prawnym następcą GIODO. Prawdopodobnie będzie
to Prezes Urzędu Ochrony Danych, a nowy urząd powstanie 25 maja 2018 roku.

5. PLIKI „COOKIES”

1. Strona internetowa Usługodawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy
ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie
internetowej. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego
funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
j stosowane są rodzaje:
1. sesyjne
2. „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu
końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia strony internetowej).
4. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego
komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o
możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania
(przeglądarki internetowej).